info@dansk-energi-service.dk
E-mail addresse
+45 75 72 53 11
Telefonnummer

Viden om

Biogas viden om

Et biomasseanlæg er et kraftvarmeværk som anvender biomasse som brændsel. Ved forbrænding af biomasse som for eksempel træflis eller halm kan et biomasseanlæg effektivt udnytte rester fra landbrug og produktion.

dampanlæg viden om

Et dampanlæg, er et større anlæg sammensat af dampkedler, som monteres med en brænder. Disse dampkedler, kan være forsynet med forskellige fyringsmetoder som f.eks. brændefyr, biomassefyr eller røggasfyr.

Dampgenerator viden om

En dampgenerator er et system til generering af damp, hvis mest væsentlige komponent er en kedel. I et sådant system opvarmes vand og omdannes til damp.

Dampkedel viden om

En dampkedel bruges til at omdanne kemisk bundet energi til termisk energi. Kedelens forbrændingskammer opvarmes af en brænder.

Economiser viden om

Economiser er helt kort beskrevet en varmeveksler til varmegenvinding ved at anvende spilvarme fra en lang række industrielle processer. Ofte bruges forkortelsen ECO om en economiser.

Energioptimering

I dag er der et stort skift i gang, relateret til det industrielle energiforbrug. Traditionelt er energi blevet betragtet som en omkostning, en regning, der skal betales, og en udgift, der skal kontrolleres.

Gasblæseluftbrænder

En gasblæseluftbrænder blander mekanisk brændstof og højtryksluft og indsprøjter blandingen i forbrændingskammeret / brænderne.

Kedelanlæg viden om

Kedelanlæg bruges i kraftværker til at producere højtryksdamp, så anlægget kan generere elektricitet.

Kedelrensning

Hvor ofte du skal rengøre din kedel afhænger primært af de miljømæssige forhold, der påvirker dit system.

Kedel viden om

En kedel er et meget bredt begreb, der dækker over rigtig mange ting. Det kan være alt lige fra en kedel som et køkkenapparat.

Komplet fjernvarmeanlæg

Fjernvarme er den typiske betegnelse for varmeforsyning til forsyning af bygninger med henholdsvis rumopvarmning og varmt vand.

krydsvarmeveksler

En krydsvarmeveksler er en varmeveksler kan have flere forskellige strømningsmønstre. Modstrøm, parallel strømning og tværstrøm er almindelige varmevekslertyper

Køletårn viden om

Køletårne ​​er en speciel type varmeveksler, der gør det muligt for vand og luft at komme i kontakt med hinanden for at sænke temperaturen på det varme vand.

Luft til luft varmeveksler

Luft til luft varmevekslere er mekaniske ventilationssystemer, der kan hjælpe med at forhindre skadelige dampe og gasser, der ofte er et resultat af industrielle og kemiske processer.

Pladevarmevekslere viden om

Pladevarmevekslere er sammensat af tynde, adskilte plader, som har et stort overfladeareal og en fluid strømning for varmeoverførsel. 

Pumpestation

Pumpestationer er en nødvendighed for mange typer virksomheder og kan bruges til spildevand, dræning og fjernelse af støv. Pumpestationer bruges til forskellige infrastruktursystemer typisk i industrien til at pumpe væsker fra A til B.

Rørvarmeveksler

Kort sagt, der er to væsker med forskellige temperaturer i køleoperationen, den ene er processen og den anden er afkølingsmediet. Væsken der afkøles, løber generelt gennem rør med relativt lille diameter, der er inde i skallen.

Trykforøgeranlæg viden om

Et trykforøgeranlæg er en type centrifugalpumpe, der bruges til at øge væsketrykket, der allerede strømmer fra et sted til et andet i en rørledning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En tørkøler svarer til en luftkølet kondensationsenhed, men anvender en flydende opløsning, såsom vand, etylenglykol / vand eller propylenglykol, til at overføre varme i stedet for kølemiddel og kompressorer.

Vandbehandlingsanlæg

Man benytter sig af vandbehandlingsanlæg, når man skal have rent vand til eksempelvis produktion af produkter som skal være helt rene, som f.eks. medicin, bioteknologi, laboratorieudsyr, sæbeprodukter og lignende.

Varmebehandlingsanlæg viden om

Varmegenvindingssystemer er anlæg, der sørger for, at den varme, vi producerer på daglig basis, ikke spildes.

Varmtvandsanlæg

Varmtvandsanlæg bruges i fjernvarmeanlæg til byer eller oprettes til varmetransport i industrianlæg.